بیسیم جهش فرکانسی آرت 2000

Mutation frequency wireless (ART 2000)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صنایع الکترونیک ایران - صاایران

فارسی
نام: 
گروه صنایع مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Iran Electronics Industries
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صنایع الکترونیک ایران - صاایران

فارسی
نام: 
گروه صنایع مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Iran Electronics Industries
Gender: 
Organization