بازسازی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

Reconstruction of aromatic petrochemical unit of Imam Khomeini port
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مقدمی زاده شوشتری

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Hossien
Last Name: 
Moghadamizadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مقدمی زاده شوشتری

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Hossien
Last Name: 
Moghadamizadeh
Gender: 
M