طراحی و ساخت تانک ذوالفقار و نفربر کبری

Design and manufacture of Zolfaghar tank and Kobra carrier
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه 
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
I.R. Iran Army Ground Forces
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
I.R. Iran Army Ground Forces
Gender: 
Organization