طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک سن چسب (سنجش چسبندگی پلیمرها)

Design and manufacture of automatic machine to measure the adhesion of polymers
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محمدی

فارسی
نام: 
ناصر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nasser
Last Name: 
Mohammadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies 
Category: 
Invention
Rank: 
Third
Researcher(s): 

محمدی

فارسی
نام: 
ناصر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nasser
Last Name: 
Mohammadi
Gender: 
M