حمد (2)

Hamd 2
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه 
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

جهاد سازندگی استان فارس

فارسی
نام: 
مرکز تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

جهاد سازندگی استان فارس

فارسی
نام: 
مرکز تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gender: 
Organization