طراحی IC فرستنده و مولد سیگنال های متعامد در فرستنده گیرنده برای تلفن سیار GSM و بی سیم دیجیتال استاندارد DECT

Design of IC transmitter and generator of orthogonal signals for GSM mobile phone and DECT standard digital wireless
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فتوت احمدی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
fotowat Ahmady
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فتوت احمدی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
fotowat Ahmady
Gender: 
M