لغتنامه دهخدا

Dehkhoda Dictionary
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 علوم انسانی
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شهیدی

فارسی
نام: 
سید جعفر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed Jafar
Last Name: 
Shahidi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Human Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

شهیدی

فارسی
نام: 
سید جعفر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed Jafar
Last Name: 
Shahidi
Gender: 
M