طراحی و ساخت ماشین فلز CNC در اندازه کوچک و متوسط صنعتی

Designing and manufacturing of CNC machine in Small and medium size
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
الکترونیک و مکانیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

راعی

فارسی
نام: 
ابوالقاسم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Abolghasem
Last Name: 
Raee
Gender: 
M

رضاعی

فارسی
نام: 
سید مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed mahdi
Last Name: 
Rezaee
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

راعی

فارسی
نام: 
ابوالقاسم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Abolghasem
Last Name: 
Raee
Gender: 
M

رضاعی

فارسی
نام: 
سید مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed mahdi
Last Name: 
Rezaee
Gender: 
M