طراحی و ساخت سیستم کنترل صنعتی برای اتوماسیون کارخانجات

Design and manufacturing Industrial Controls System for Factories automation 
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نخعی نژاد

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Nakhaei Nejad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نخعی نژاد

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Nakhaei Nejad
Gender: 
M