نمونه سازی، تولید انبوه و احداث کارخانه عایق حرارتی یک نوع راکت نظامی

Production of thermal insulation of a military rocket type
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طباطبایی قمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Tabatabaee Ghomi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

طباطبایی قمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Tabatabaee Ghomi
Gender: 
M