استخراج سلولز از کاه جهت تولید مقوا و کاعغذ

Extraction of cellulose from straw for the production of paper and paperboard
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نفیسی

فارسی
نام: 
شهریار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Shahriar
Last Name: 
Nafisi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies 
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نفیسی

فارسی
نام: 
شهریار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Shahriar
Last Name: 
Nafisi
Gender: 
M