تهیه پلیمر سازگار با سیستم حیاتی بدن بوسیله اشعه لیزر

Preparation of a biocompatible polymer by laser radiation
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
تحقیقات بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میرزاده

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Mirzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

میرزاده

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Mirzadeh
Gender: 
M