اسیلوسکوپ حافظه دار – شبکه برای کمودر 64

Oscilloscope - Network for Commodore 64
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1372
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حقیقی

فارسی
نام: 
كسری
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kasra
Last Name: 
Haghighi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
7
Year: 
1994
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Winner Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حقیقی

فارسی
نام: 
كسری
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kasra
Last Name: 
Haghighi
Gender: 
M