" پروژه رضوان" طراحی و ساخت سیستم شناسایی دید در شب

Design and manufacture of night vision system (Rezvan Project)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1372
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه  
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
7
Year: 
1994
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization