هواپیمای ابابیل 2

Ababil 2 (Aircraft)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1371
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوا فضا 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

روز بهانی

فارسی
نام: 
علی اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی
گرایش: 
نگهداری هواپیما
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Rozbahani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
6
Year: 
1993
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

روز بهانی

فارسی
نام: 
علی اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی
گرایش: 
نگهداری هواپیما
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Rozbahani
Gender: 
M