فرآیند حذف تک مرحله ای سولفید هیدروژن از گازهای ترش در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

One-Step removal of hydrogen sulfide from sour gas in laboratory and pilot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1371
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

باقر زاده

فارسی
نام: 
ابراهیم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ebrahim
Last Name: 
Bagherzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
6
Year: 
1993
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies 
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

باقر زاده

فارسی
نام: 
ابراهیم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ebrahim
Last Name: 
Bagherzadeh
Gender: 
M