از تحقیق تا تولید ایزوسورباید دی نیترات

Production of Isosorbide dinitrate
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1371
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نجف تومرائی

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Zahra
Last Name: 
Najaf Tomaraee
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
6
Year: 
1993
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نجف تومرائی

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Zahra
Last Name: 
Najaf Tomaraee
Gender: 
F