دستگاه جدا کننده دانه ازکاه

Grain and straw separator
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زرین چنگ

فارسی
نام: 
جعفر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Jafar
Last Name: 
Zarrin Chang
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Invention
Rank: 
Second
Researcher(s): 

زرین چنگ

فارسی
نام: 
جعفر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Jafar
Last Name: 
Zarrin Chang
Gender: 
M