ساخت داروهای ضد ویروسی

Producing antiviral drugs
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حکیم الهی

فارسی
نام: 
غلامحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholam Hossien
Last Name: 
Hakimelahi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Invention
Rank: 
First
Researcher(s): 

حکیم الهی

فارسی
نام: 
غلامحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholam Hossien
Last Name: 
Hakimelahi
Gender: 
M