انواع سمپاش و وسائل دفع آفات

Pest control equipment and sprayers types
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

معیری

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Moaiery
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

معیری

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Moaiery
Gender: 
M