بهینه سازی سراسری لیپ شیتز و محاسبات بی نهایت

Lipschitz global optimization and infinity computing
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1395
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ایتالیا
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سرگیف

فارسی
نام: 
یاروسلاو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Yaroslav D.
Last Name: 
Sergeyev
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
30
Year: 
2017
Section: 
Foreign
Country: 
Italy
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

سرگیف

فارسی
نام: 
یاروسلاو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Yaroslav D.
Last Name: 
Sergeyev
Gender: 
M