مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن : طراحی، عملکرد و ثبات

Hybrid material for CO2 capture: design, performance and stability
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1395
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
کانادا
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سیاری

فارسی
نام: 
عبدالحمید
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Abdelhamid
Last Name: 
Sayari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
30
Year: 
2017
Section: 
Foreign
Country: 
Canada
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سیاری

فارسی
نام: 
عبدالحمید
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Abdelhamid
Last Name: 
Sayari
Gender: 
M