طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص گرافن و مواد مرتبط

Raman spectroscopy as a versatile tool for studying the properties of graphene
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1395
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
انگلستان
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فراری

فارسی
نام: 
آندریاسی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Andrea C.
Last Name: 
Ferrari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
30
Year: 
2017
Section: 
Foreign
Country: 
England
Field: 
Nano Technology
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فراری

فارسی
نام: 
آندریاسی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Andrea C.
Last Name: 
Ferrari
Gender: 
M