ارتقاء نفت سنگین

Upgrading of heavy petroleum
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
مکزيک
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آنچیتا

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Jorge
Last Name: 
Ancheyta
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
Foreign
Country: 
Mexico
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

آنچیتا

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Jorge
Last Name: 
Ancheyta
Gender: 
M