از درمان کودکان تا پیشگامان پزشکی شخصی- اتحاد بین المللی برای کودکان مبتلا به بیماری های نادر سیستم ایمنی بدن

From therapeutic orphans to pioneers of personalized medicine - international alliance for children with rare diseases of the immune system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
آلمان
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کلاین

فارسی
نام: 
کریستوف
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Christoph
Last Name: 
Klein
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
Foreign
Country: 
Germany
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

کلاین

فارسی
نام: 
کریستوف
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Christoph
Last Name: 
Klein
Gender: 
M