مواد چند فرویی با کاربری دریافت انرژی خورشیدی

Multiferroic materials for solar energy harvesting
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ایتالیا
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

روزی

فارسی
نام: 
فدریکو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Federico
Last Name: 
Rosei
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
Foreign
Country: 
Italy
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

روزی

فارسی
نام: 
فدریکو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Federico
Last Name: 
Rosei
Gender: 
M