پردازش تصویر و تشخیص الگو با محاسبات نرم

Pattern recognition and image processing in soft computing
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
هند
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پال

فارسی
نام: 
سنکار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کلکته - هندوستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
Radio Physics and Electronics
English
Name: 
Sankar
Last Name: 
Pal
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
Foreign
Country: 
India
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Winner
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

پال

فارسی
نام: 
سنکار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کلکته - هندوستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
Radio Physics and Electronics
English
Name: 
Sankar
Last Name: 
Pal
Gender: 
M