اسلام و فلسفه

Islam and philosophy
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
مصر
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
محقق برجسته جهان اسلام
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حنفی

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hanafi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
Foreign
Country: 
Egypt
Field: 
Human Sciences 
Category: 
Outstanding Researcher in the Islamic World
Rank: 
_
Researcher(s): 

حنفی

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hanafi
Gender: 
M