رها سازی ژنوتیپ پارازیتوئید لارو شبپره پشت لوزی آفت تیره چلبپانیان برای کنترل آفت مزبور در مزارع کلم

Field release and establishment of larval parasitoids for management of diamondback moth of courtiers in the Philippines
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
فیلیپین
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رجسوس

فارسی
نام: 
بلن مرابور
جنسیت: 
زن
English
Name: 
Belen
Last Name: 
Morallo-Rejesus
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
Foreign
Country: 
Philippine
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Winner
Rank: 
Third
Researcher(s): 

رجسوس

فارسی
نام: 
بلن مرابور
جنسیت: 
زن
English
Name: 
Belen
Last Name: 
Morallo-Rejesus
Gender: 
F