تبدیل ضایعات کشاورزی و مواد زاید به سوخت‌های زیستی و مواد با ارزش افزوده

Resource Recovery: conversion of agricultural wastes and residuals to biofuels and biomaterials
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
سوئد
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طاهرزاده

فارسی
نام: 
محمد جعفر
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Taherzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
Sweden
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

طاهرزاده

فارسی
نام: 
محمد جعفر
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Taherzadeh
Gender: 
M