ژنهای سازگاری نسبی جدید در انسان (کشف تا کاربرد بالینی)

Novel histocompatibility genes in man (from discovery to clinical application)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
فرانسه
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بهرام

فارسی
نام: 
سیامك
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Seiamak
Last Name: 
Bahram
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
France
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

بهرام

فارسی
نام: 
سیامك
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Seiamak
Last Name: 
Bahram
Gender: 
M