پیشبرد مرزهای دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان و تلاش در ارتقای این دانش در ایران

Prominent role in taking "global knowledge border on neurosurgery " forward and continuing in improving the quality of neurosurgery in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
آلمان
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سمیعی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Samii
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
Germany
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

سمیعی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Samii
Gender: 
M