تجاری سازی سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی

Filtration system and hydraulic filter module commercialization based on aviation standards
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
31
سال: 
1396
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
تجاری سازی
ماهیت: 
برگزیده موفق در تولید ملی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

همتی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Hemmati
Gender: 
M

ادیبی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
31
Year: 
2018
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Commercialization
Category: 
The Laureate achievement in national production
Rank: 
First
Researcher(s): 

همتی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Hemmati
Gender: 
M

ادیبی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M