توسعه فناوری و تولید شش داروی نوترکیب

Development of technology and production of recombinant pharmaceuticals
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
31
سال: 
1396
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

انصاری

فارسی
نام: 
سمیرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Samira
Last Name: 
Ansari
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
31
Year: 
2018
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

انصاری

فارسی
نام: 
سمیرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Samira
Last Name: 
Ansari
Gender: 
F