بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی های زنبور عسل با استفاده از ملکه های اصلاح شده ایرانی

Performance and behavioral improvement of honeybee colonies in nongovernmental apiaries by using the Iranian bred queens
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
31
سال: 
1396
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طهماسبی

فارسی
نام: 
غلام حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Gholamhosein
Last Name: 
Tahmasbi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
31
Year: 
2018
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

طهماسبی

فارسی
نام: 
غلام حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Gholamhosein
Last Name: 
Tahmasbi
Gender: 
M