تجاری سازی سوئیچ تلفنی ترکیبی نسل جدید با قابلیت ارتباط با شبکه‌های IP

Commercialization of the next- generation hybrid telephone switch capable of communicating with IP network
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
تجاری سازی
ماهیت: 
برگزیده موفق در تولید ملی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرآت

فارسی
نام: 
انوشیروان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Anooshiravan
Last Name: 
Merat
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Commercialization
Category: 
The Laureate achievement in national production
Rank: 
First
Researcher(s): 

مرآت

فارسی
نام: 
انوشیروان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Anooshiravan
Last Name: 
Merat
Gender: 
M