مطالعه منابع زیستی میکروارگانیسم‌های هالوفیل ایران

Studying the biological resources of halophilic microorganisms from Iransensors, immunosensors and aptasensor
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آموزگار

فارسی
نام: 
محمد علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Ali
Last Name: 
Amoozegar
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

آموزگار

فارسی
نام: 
محمد علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Ali
Last Name: 
Amoozegar
Gender: 
M