طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

Design and Implementation of Connected Vehicle System
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رستمی

فارسی
نام: 
حبیب
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Habib
Last Name: 
Rostami
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Information Technology
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

رستمی

فارسی
نام: 
حبیب
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Habib
Last Name: 
Rostami
Gender: 
M