احیای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران

Revival of traditional medicine and a glance at history of human and veterinary surgery in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

تاجبخش

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Tajbakhsh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Outstanding Researcher
Rank: 
First
Researcher(s): 

تاجبخش

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Tajbakhsh
Gender: 
M