موشک انداز ضد زره ذوالفقار

Anti-armored weapon launcher Zolfaghar
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Shiraz Electronics Industries
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Shiraz Electronics Industries
Gender: 
Organization