طراحی و ساخت ناو شکن جماران

Design and build Jamaran class destroyer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Navy of Islamic Republic of Iran Army
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Navy of Islamic Republic of Iran Army
Gender: 
Organization