توسعه فناوری‌های نوین در تکثیر و پرورش درختان گردو

evelopment of new technologies in propagation and growing walnut trees in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وحدتی

فارسی
نام: 
كورش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Kourosh
Last Name: 
Vahdati
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

وحدتی

فارسی
نام: 
كورش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Kourosh
Last Name: 
Vahdati
Gender: 
M