طراحی و ساخت سامانه پزشکی گاما برای جراحی غدد لنفاوی

Design and implementation of gamma probe and small filed gamma camera for using sentinel lymph nodes surgery
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Ay
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

آی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Ay
Gender: 
M