شبیه ساز کامل متحرک هواپیمای ایران 140

IRAN - 140 full flight simulator
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوا فضا
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران - هسا

فارسی
نام: 
سازمان صنایع هوایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Aviation Industries Organization
Last Name: 
Iran Aircraft Industries Co
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران - هسا

فارسی
نام: 
سازمان صنایع هوایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Aviation Industries Organization
Last Name: 
Iran Aircraft Industries Co
Gender: 
Organization