ماهیت ترمودینامیکی نیروی گرانش

Thermodynamic nature of gravity
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شیخی

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Sheykhi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

شیخی

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Sheykhi
Gender: 
M