دستیابی به فناوری دیود سالیتانی بر پایه پیوند جوزفسون

Fabrication technique and implementation of soliton devices based on josephson junction
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رئیسی

فارسی
نام: 
فرشید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Farshid
Last Name: 
Raeesi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

رئیسی

فارسی
نام: 
فرشید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Farshid
Last Name: 
Raeesi
Gender: 
M