نانو اسیلاتور میکرو موج اسپینترونیکی با مواد ناهم‌سانگرد

Spintronics microwave nano oscillator with anisotropic materials
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محسنی ارمکی

فارسی
نام: 
سید مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Seyed Majid
Last Name: 
Mohseni Armaki
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

محسنی ارمکی

فارسی
نام: 
سید مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Seyed Majid
Last Name: 
Mohseni Armaki
Gender: 
M