تدوین و اجرای نظام تحقق محصولات هوافضایی با رویکرد مهندسی سیستم

Designing and deploying framework for aerospace product realization by consideration on systems engineering
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
26
سال: 
1391
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع هوا فضا

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Aerospace Industries Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
26
Year: 
2013
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سازمان صنایع هوا فضا

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Aerospace Industries Organization
Gender: 
Organization