طراحی و ساخت سامانه جدید مکانیکی دریافت انرژی از امواج دریا

Design of new mechanical electriciy generation system from sea waves
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حدادی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Haddadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

حدادی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Haddadi
Gender: 
M