توسعه دانش فنی و تولید گرید لوله رندوم کو پلیمر پروپیلن ویژه مصارف انتقال آب سرد و گرم

Know-how development and production of random copolymer polypropylene pipe grade for hot and cold water transfer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طالب نژاد

فارسی
نام: 
ساسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Sasan
Last Name: 
Talebnezhad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

طالب نژاد

فارسی
نام: 
ساسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Sasan
Last Name: 
Talebnezhad
Gender: 
M